logo
en
vi

MẪU GIẤY TỜ DÀNH CHO HỆ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

STT
Tên Form giấy tờ
File
Ghi chú

1 Form đề cương nghiên cứu

Download
 
2

Form bản giải trình chỉnh sửa chuyên đề tiến sĩ (sau khi bảo vệ)

Download

 
3

Form báo cáo chỉnh sửa luận án Download

 
4

Form báo cáo tiến độ luận án Download
5 Form mẫu báo cáo nội dung họp với GVHD

Download
6 Form mẫu kế hoạch học tập

Download
7 Form mẫu báo cáo kết quả học tập

Download
8 Form mẫu Dự kiến đăng ký tên đề tài luận án và GVHD

Download
9

Form mẫu Bản đăng ký tên đề tài luận án và GVHD Download
10

Bộ hồ sơ xin bảo vệ luận án tiến sĩ Download