logo
en
vi

PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN TẠP CHÍ TIẾNG ANH TRONG VIỆC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đề tài:  PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN TẠP CHÍ TIẾNG ANH TRONG VIỆC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
            METHODS TO INCREASE THE ENGLISH MAGAZINE PROJECT POWER IN THE STUDY OF THE ENGLISH WRITTEN LANGUAGE FOR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES - THAI NGUYEN UNIVERSITY

Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
               Trần Minh Thành (NCS NN Anh 2018), 2 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt: 
This action research first explores the problems faced by both teachers and students at School of Foreign Languages - Thai Nguyen University in doing their English Magazine Project, and then examines the effectiveness of the researcher’s intervention at her class which was using portfolios to (1) let students take input from their reading to improve their writing and (2) enhance team work skills by means of compulsory group-editing. A combination of qualitative data from class observation and interviews and quantitative ones from questionnaire and writing error calculation was employed among participants. Results revealed that lack of exposure to authentic reading sources and poor group work resulted in poor writings; in addition, portfolios brought in significant improvement in students’ articles and more effective team-work although teacher’s workload remained unchanged. In general, this study is useful in the context of project-based learning environment in Vietnam in general and in other similar contexts.
Keywords: English Magazine project, written proficiency, team work skills, portfolios, action research

Nghiên cứu hành động nhằm (1) tìm ra những vấn đề mà sinh viên và giảng viên tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên gặp phải trong khi thực hiện Đề án Tạp chí, (2) kiểm chứng tính hiệu quả việc thay đổi phương pháp của giảng viên qua việc sử dụng hồ sơ học tập giúp sinh viên sử dụng ngữ liệu đọc phục vụ việc viết báo; đồng thời cũng sử dụng hồ sơ để kiểm soát việc sửa bài trong nhóm sinh viên, qua đó tăng hiệu quả hoạt động nhóm. Tác giả sử dụng kết hợp nghiên cứu định tính với dữ liệu từ việc quan sát lớp học và phỏng vấn với nghiên cứu định lượng thông qua bảng câu hỏi điều tra và tính lỗi sai trong bài viết của sinh viên. Kết quả cho thấy việc ít được tiếp cận với các nguồn đọc tạp chí và kĩ năng làm việc nhóm kém đã dẫn đến chất lượng bài viết báo kém; thêm vào đó; việc sử dụng hồ sơ học tập đã mang lại những cải thiện đáng kể về chất lượng bài viết của sinh viên và gia tăng hiệu quả hoạt động nhóm. Tuy nhiên, khối lượng công việc của giảng viên không thay đổi nhiều. Nghiên cứu này nhìn chung hữu ích trong bối cảnh học tập theo đề án, dự án ở Việt Nam cũng như các bối cảnh tương đồng khác. Từ khóa: Đề án Tạp chí Tiếng Anh; năng lực bút ngữ; kĩ năng làm việc nhóm; hồ sơ học tập; nghiên cứu hành động.

Xem bài báo chi tiết tại đây.

KẾT HỢP SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC TẬP (PORTFOLIO) VÀ THUYẾT TRÌNH NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾP CẬN HẬU PHƯƠNG PHÁP LUẬN

ĐỀ TÀI:  KẾT HỢP SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC TẬP (PORTFOLIO) VÀ THUYẾT TRÌNH NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾP CẬN HẬU PHƯƠNG PHÁP LUẬN
                 PORTFOLIO DEVELOPMENT AND GROUP PRESENTATION FOR ESP COURSES TOWARD POSTMETHOD

Tác giả: Nguyễn Mai Linh, Trần Minh Thành (NCS NN Anh 2018), Dương Thị Hồng An
               Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt: 
English for Specific Purposes (ESP) is an essential subject for university students to prepare well for them in the future professional life as well as further advanced learning. However, the current ESP teaching is still largely based on traditional teaching approaches such as Grammar Translation or Communicative Language Teaching. Students often feel that learning ESP is a burden and is frustrated with classes. In this paper, we propose a method for renovating teaching and learning towards Postmethod. Specifically, the paper guides the use meticulously of portfolio and group presentation to increase the effectiveness of ESP courses at University of Information and Communication Technology - Thai Nguyen University.
Key words: Portfolio development, ESP, ESP teaching, postmethod, group presentation

Tiếng Anh chuyên ngành là môn học thiết yếu đối với sinh viên các trường đại học nhằm chuẩn bị tốt cho sinh viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp cũng như học tập nâng cao sau này. Tuy nhiên, việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành hiện nay vẫn chủ yếu theo các đường hướng giảng dạy truyền thống như Ngữ pháp - Dịch (Grammar - Translation) hay Đường hướng giao tiếp (Communicative Language Teaching). Sinh viên thường cảm thấy việc học tiếng Anh chuyên ngành như là một gánh nặng cũng như cảm thấy chán nản với các giờ học. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất biện pháp đổi mới cách dạy và học theo hướng tiếp cận hậu phương pháp luận (Postmethod). Cụ thể, bài báo hướng dẫn một cách cụ thể các bước tiến hành việc sử dụng portfolio (hồ sơ học tập) và thuyết trình nhóm để gia tăng hiệu quả của việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: Hồ sơ học tập tập, Tiếng Anh chuyên ngành, giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, hậu phương pháp luận, thuyết trình nhóm

Xem chi tiết bài báo tại đây.

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC BÀI HỌC TỪ VỰNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG WEB QUIZLET VÀ EDMODOĐề tài:    NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC BÀI HỌC TỪ VỰNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG WEB QUIZLET EDMODO
               BLENDING QUIZLET AND EDMODO FOR DESIGNING ENGLISH VOCABULARY PRACTICES: AN EXPERIMENTAL STUDY


Tác giả:
Trần Minh Thành (NCS NN Anh 2018) , Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông ĐH Thái Nguyên
               Nguyễn Thị  Bích Ngọc, Khoa ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
               Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt: 
In ESL learning, successful English vocabulary learning is a vital part of acquiring English. However, the current teaching and learning English vocabulary in University of Information and Communication Technology gained little success due to the traditional face-to-face instruction model and some limitations related to large class size, time constraints, students’ demotivation and ability. In this experimental study, we presents meticulously the process to design the vocabulary lessons on Quizlet and vocabulary reading practices on Edmodo website, and then experiment these vocabulary learning activities on the experimental group. The result collected from pre-test and post-test reveals that there is a significant improvement in vocabulary knowledge in experimental group in comparison with the control one. This study is a useful source of reference for those keen on applying ICT for vocabulary teaching and learning in particular and in English education in general.
Keyword: Quizlet, Edmodo, vocabulary learning, experimental research, English vocabulary


Trong việc học tập tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2, học từ vựng tiếng Anh thành công là một phần thiết yếu để thụ đắc tiếng Anh. Tuy nhiên, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, việc dạy và học từ vựng tiếng Anh hiện tại đạt được ít thành công vì mô hình học tập trực tiếp (face-to-face) truyền thống và một số hạn chế liên quan tới số lượng sinh viên trong lớp học lớn, áp lực hạn chế về thời gian, sự mất hứng học và năng lực của sinh viên. Trong nghiên cứu này, chúng tôi hướng dẫn một cách tỷ mỷ quá trình thiết kế các bài học từ vựng và luyện tập từ vựng trên 02 ứng dụng web là Quizlet và Edmodo, và thực nghiệm những hoạt động học từ vựng này trên nhóm thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu thu thu thập được từ bài pre-test và post-test chỉ ra rằng sinh viên nhóm thực nghiệm có sự tiến bộ đáng kể hơn trong việc học từ vựng tiếng Anh hơn so với sinh viên không thuộc nhóm thực nghiệm. Nghiên cứu này là nguồn tham khảo hữu ích cho những người đam mê giảng dạy và học tập từ vựng tiếng Anh nói riêng và đào tạo tiếng Anh nói chung.
Từ khóa: Quizlet, Edmodo, học từ vựng, nghiên cứu thực nghiệm, từ vựng tiếng Anh

Xem chi tiết bài báo tại đây.