logo
en
vi

PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN TẠP CHÍ TIẾNG ANH TRONG VIỆC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đề tài:  PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN TẠP CHÍ TIẾNG ANH TRONG VIỆC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
            METHODS TO INCREASE THE ENGLISH MAGAZINE PROJECT POWER IN THE STUDY OF THE ENGLISH WRITTEN LANGUAGE FOR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES - THAI NGUYEN UNIVERSITY

Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
               Trần Minh Thành (NCS NN Anh 2018), 2 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt: 
This action research first explores the problems faced by both teachers and students at School of Foreign Languages - Thai Nguyen University in doing their English Magazine Project, and then examines the effectiveness of the researcher’s intervention at her class which was using portfolios to (1) let students take input from their reading to improve their writing and (2) enhance team work skills by means of compulsory group-editing. A combination of qualitative data from class observation and interviews and quantitative ones from questionnaire and writing error calculation was employed among participants. Results revealed that lack of exposure to authentic reading sources and poor group work resulted in poor writings; in addition, portfolios brought in significant improvement in students’ articles and more effective team-work although teacher’s workload remained unchanged. In general, this study is useful in the context of project-based learning environment in Vietnam in general and in other similar contexts.
Keywords: English Magazine project, written proficiency, team work skills, portfolios, action research

Nghiên cứu hành động nhằm (1) tìm ra những vấn đề mà sinh viên và giảng viên tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên gặp phải trong khi thực hiện Đề án Tạp chí, (2) kiểm chứng tính hiệu quả việc thay đổi phương pháp của giảng viên qua việc sử dụng hồ sơ học tập giúp sinh viên sử dụng ngữ liệu đọc phục vụ việc viết báo; đồng thời cũng sử dụng hồ sơ để kiểm soát việc sửa bài trong nhóm sinh viên, qua đó tăng hiệu quả hoạt động nhóm. Tác giả sử dụng kết hợp nghiên cứu định tính với dữ liệu từ việc quan sát lớp học và phỏng vấn với nghiên cứu định lượng thông qua bảng câu hỏi điều tra và tính lỗi sai trong bài viết của sinh viên. Kết quả cho thấy việc ít được tiếp cận với các nguồn đọc tạp chí và kĩ năng làm việc nhóm kém đã dẫn đến chất lượng bài viết báo kém; thêm vào đó; việc sử dụng hồ sơ học tập đã mang lại những cải thiện đáng kể về chất lượng bài viết của sinh viên và gia tăng hiệu quả hoạt động nhóm. Tuy nhiên, khối lượng công việc của giảng viên không thay đổi nhiều. Nghiên cứu này nhìn chung hữu ích trong bối cảnh học tập theo đề án, dự án ở Việt Nam cũng như các bối cảnh tương đồng khác. Từ khóa: Đề án Tạp chí Tiếng Anh; năng lực bút ngữ; kĩ năng làm việc nhóm; hồ sơ học tập; nghiên cứu hành động.

Xem bài báo chi tiết tại đây.