logo
en
vi

THỜI KHOÁ BIỂU THẠC SĨ K31

Thời khoá biểu thạc sĩ K31 xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật 5/5/2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu mới cho các lớp K27 (cập nhật ngày 5/5/2020). Chi tiết xem tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật ngày 03/03/2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu các lớp K27 như sau:

- Các ngành NN Anh, Nhật, Pháp, Trung xem tại đây.

- Ngành CSC xem tại đây.