logo
en
vi

Thông báo kết qua trúng tuyển đợt 1 năm học 2021

Khoa SĐH thông báo kết quả trúng tuyển Đợt 1, tại đây.

https://www.hanu.vn/a/81142/Ket-qua-ky-thi-tuyen-sinh-Sau-dai-hoc-nam-2021-Dot-1