logo
en
vi

Khoa SĐH xin thông báo về việc điều chỉnh kế hoach giảng dạy như sau: Theo thông báo của nhà Trường thời gian học bắt đầu từ ngày 10/02/2020. Chi tiết xem tại file đính kém.