logo
en
vi

Nhà trường đã có thông báo số 272/TB-ĐHHN về việc điều kế hoạch giảng dạy do dịch COVID-19.

Nội dung thông báo như dưới đây: