logo
en
vi

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp (Louvain):

1.      Đào Ngọc Anh, ngày sinh: 15.7.1998, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (Louvain), mã số: 8220203

   Tên đề tàiÉtudes des figures de rhétorique dans les messages publicitaires en français au service de l’enseignement du FLE// Nghiên cứu về tu từ trong các quảng cáo bằng tiếng Pháp phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Pháp 

                 Thời gian: Chiều ngày 21.09.2022

                  Hình thức bảo vệ Trực tuyến

                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.