logo
en
vi

Ngày 22/02/23 đã diễn ra khảo sát sơ bộ chất lượng cơ sở đào tạo của ĐH Hà nội. Thông tin vui lòng xem tại file đính kèm.
https://hanu.vn/a/118016/Khao-sat-so-bo-phuc-vu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-Truong-Dai-hoc-Ha-Noi-Chu-ky-2/