logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ ANH  K29


1. Nông Mai Hàmã học viên: 2187010202, ngày sinh: 14/08/1999, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201

Tên đề tàiAn investigation into English students’ attitudes toward the use of Google Document in collaborative writing (Nghiên cứu thái độ của sinh viên tiếng Anh về sử dụng Google Document trong việc viết hợp tác)

Bảo vệ sáng ngày: 15/5/2024     

2. Lê Thị Bích Ngọc, mã học viên: 2187010212, ngày sinh: 14/07/1994, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.

Tên đề tài: An investigation into factors influencing paragraph writing of the first-year English majors at a higher institution in Vietnam (Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến viết đoạn văn của sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường đại học ở Việt Nam)


Bảo vệ sáng ngày: 15/5/2024