logo
en
vi

1. Nguyễn Thị Phương Lan, mã học viên: 2187010207, ngày sinh: 21.2.1998, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.


            Tên đề tàiAn investigation into levels and factors of public speaking anxiety among first-year English major students at the University of Languages and International Studies, Vietnam National University, hanoi// Nghiên cứu về mức độ và các yếu tố tạo nên tâm lý lo lắng khi thuyết trình bằng tiếng Anh của sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà nội
Bảo vệ sáng ngày: 31.5.2024     

2. Nguyễn Thị Lành, mã học viên: 2087010014, ngày sinh: 12.11.1995, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.

Tên đề tài: Teachers’ perceptions of using gamification in teaching English  for young EFL learners: A study at an English center in Hanoi// Nhận thức của giáo viên về việc sử dụng trò chơi hóa trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ học tiếng Anh như một ngoại ngữ: nghiên cứu ở một trung tâm Anh ngữ tại Hà Nội

Bảo vệ sáng ngày: 31.5.2024    

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới tham dự